I need coffee webshop ASZF

I need coffee webshop ÁSZF

I need coffee webshop ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek - a továbbiakban: ÁSZF - a MOCCA NEGRA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: Cg.13-10-040994, székhely: 2000 Szentendre, Kalászi út 3.) - a továbbiakban: Szolgáltató - és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél - a továbbiakban: Vevő - jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A Szolgáltató neve: MOCCA NEGRA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Szolgáltató székhelye: 2000 Szentendre, Kalászi út 3.

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg.13-10-040994

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

A Szolgáltató adószáma: 12262241-2-13

A Szolgáltató telefonszáma: 0626/886200

A Szolgáltató weboldala: www.ineedcoffee.hu

A Szolgáltató e-mail címe: bravos@bravos.hu

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Tárhely.Eu Kft. Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u 4/A. X. em. 241. E-mail cím: support@tarhely.eu

 

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és megtekinthető a Szolgáltató  www.ineedcoffee.hu weboldaláról és letölthető a http://ineedcoffee.hu/webshop/aszf  linken. A jelen ÁSZF nem kerül a Szolgáltató által iktatásra, kizárólag elektronikus formában, annak a Vevő által történő kifejezett elfogadásával kerül megkötésre. A jelen ÁSZF írásba foglalt szerződésnek minősül, mely kizárólag magyar nyelven érhető el és köthető meg. A Szolgáltató magatartási kódex hatálya alatt nem áll.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területéről nyújtott, Magyarországról és külföldről igénybe vett minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.ineedcoffee.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) található webáruházon keresztül történik, továbbá kiterjed minden olyan Magyarország területéről nyújtott, Magyarországról és külföldről igénybe vett kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.), a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgáló, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet IV. Fejezete, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozza.

A webáruházban értékesítésre kerülő áruk vásárlója bármely természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lehet, amennyiben a webáruházi weboldalon – a továbbiakban: Weboldalon megnyomta a Megrendelés” ikont, valamint a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót elfogadta. Vevő az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával igazolja, hogy annak tartalmát megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el. 

A webáruház oldalainak böngészése szabadon és korlátlanul lehetséges, a vásárlás azonban a a„Megrendelés” ikon megnyomásával valósul meg.

 

3. MEGRENDELHETŐ TERMÉKEK KÖRE

A Vevő a Weboldalon feltüntetett árukat vásárolhatja meg. Az árukról a weboldalon található képek kis mértékben – színárnyalat tekintetében - eltérhetnek az áruk valódi megjelenésétől. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webáruházban megjelenő kép és áru tényleges kinézete közötti eltérés miatt, amennyiben az eltérés oka legfeljebb színárnyalati különbözőségből adódik.

Az adott Weboldalon megjelenített termékek a webáruházon keresztül kizárólag online rendelhetők meg.

 

4. RENDELÉS MENETE

A Vevő első lépésben kiválasztja, milyen típusú terméket kíván rendelni. Amennyiben bögrét kíván rendelni, következő lépésben megadja a darabszámot. Amennyiben pólót kíván rendelni, megadja, hogy milyen színűt, fajtájút és méretűt szeretne. Miután végzett a termék(ek) kiválasztásával, a Vevő megadja az adatait (név – vagy cégnév –, telefonszám, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, valamint megjegyzést is küldhet a rendeléssel kapcsolatosan. A Vevő minden egyes megrendelés előtt el kell, hogy fogadja az ÁSZF-et és az Adatkezelés tájékoztatót. A Vevő a „Megrendelés” ikon megnyomásával tudja az általa kiválasztott termék(ek)et megrendelni. 

A szerződéskötéshez szükséges, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel a Vevő részére. A folyamatot a Vevő a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja. A megrendelés elküldését megelőzően a Vevőnek lehetősége van az általa bevitt adatokat ellenőrizni és az esetleges adatbeviteli hibákat javítani. 

A Vevő által elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül. Az elektronikus úton kötött szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolása a Vevőhöz megérkezik. A Felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A Szolgáltató a szerződést iktatja és annak létrejöttét követő két évig őrzi. 

A Szolgáltató a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, szállítás meghiúsulásáért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltató a Vevő megrendelésének megérkezését követően a vásárlást elektronikus úton, a Vevő által megadott e-mail címre küldött értesítéssel visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Vevő helytelen vagy nem valós e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. 

A Szolgáltató a megrendelést általában a visszaigazolástól számított 10 napon belül teljesíti (általános teljesítési határidő). Ha a Szolgáltató és a Vevő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Vevő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 20 napon belül köteles eleget tenni.

Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét bármely okból nem tudja az általános teljesítési határidőn belül teljesíteni, köteles erről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni.

Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

 

6. ÁRAK

A Weboldalon feltüntetett árak minden esetben a termék bruttó vételárát jelenti. A feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendők és közvetített szolgáltatást tartalmaznak.

A Szolgáltató a webáruházban található termékek árváltoztatásának jogát fenntartja. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba és a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldalon feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben a Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

 

7. FIZETÉSI MÓDOK ÉS FELTÉTELEK

A Szolgáltató a Vevő által leadott megrendelésről küldött visszaigazolásban feltünteti a Vevő által megrendelt termékeket, a rendelés bruttó vételárát, utánvételes megrendelés esetén az utánvétel költségét, valamint a rendelés azonosító számát. 

A Vevő a visszaigazolásban feltüntetett összeget az alábbi módon fizetheti meg a Szolgáltató részére:

 

  • UTÁNVÉTEL

A Vevő a visszaigazolásban feltüntetett bruttó vételárat, valamint a visszaigazolásban feltüntetett utánvétel költségét a megrendelt termék kézhezvételével egyidejűleg köteles a kézbesítést végző Magyar Posta Zrt. kézbesítőjének készpénzben megfizetni. A Magyar Posta Zrt. kézbesítője a megrendelt terméket kizárólag a Vevő fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítését követően adja át a Vevő részére. 

Amennyiben Vevő a termék átvételét megtagadja, vagy a kézbesítés a kézbesítés időpontjáról történő előzetes értesítés ellenére a Vevőnek felróható okból meghiúsul, úgy a Szolgáltató a későbbi rendelésnek utánvétellel történő teljesítését megtagadhatja.

 

8. SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG ÉS FELTÉTELEK

A Szolgáltató a Vevő által a webáruházban kiválasztott és megrendelt terméknek a Vevő által a megrendelésben megjelölt szállítási címre történő szállítását utánvétel esetén a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül megkezdi. Mivel a Szolgáltató kereskedelmi célú üzlethelyiséget, boltot nem üzemeltet, ezért a megrendelt áruk, termékek személyes átvételére nincs lehetőség. 

Utánvétellel történő fizetési mód- a termék teljes bruttó vételárát tartalmazza.

A megrendelési adatlap „Megjegyzés” rovatában a Vevő kéréseket fogalmazhat meg a megrendelés teljesítésével kapcsolatban, amelyeket a Szolgáltató igyekszik a lehető legnagyobb mértékben figyelembe venni. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak alapesetben nem áll módjában vállalni. A várható szállítási napon a Vevő köteles lehetővé tenni a kézbesítőnek, hogy a megrendelt termékeket átadhassa. A kiszállítások munkanapokon 8-17 óra között történnek.

A Vevő termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a szállító jelenlétében a csomagot tételesen ellenőrizni. Bármilyen probléma esetén a Vevő kérheti jegyzőkönyv felvételét, megtagadhatja a csomag átvételét és köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót. Az átvételt követően sérülésre, hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

 

9. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

  • SZAVATOSSÁG

A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet tartalmazza. A Szolgáltató szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A jogosult a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Ha a dolog használhatóságának legkisebb időtartamát hatósági előírás vagy kötelező műszaki előírás határozza meg (kötelező alkalmassági idő), és ez hat hónapnál rövidebb, az igény érvényesítésére ez a határidő irányadó. Az elévülési időbe nem számít bele a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a jogosult kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). Fogyasztói szerződés keretében történő értékesítés esetén a teljesítést követő hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ebben az időszakban annak bizonyítása, hogy a hiba a teljesítés időpontjában még nem volt meg a szolgáltató kötelezettsége. Ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a szolgáltató mentesül a szavatossági felelősség alól.

 

  •     JÓTÁLLÁS

A jótállás feltételeit a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződések esetében az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet tartalmazza. A 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre a szolgáltató - fogyasztói szerződés keretében történő értékesítés esetén - 1 év jótállási kötelezettséget vállal. Jótállási igény érvényesítésének feltétele a jótállási jegy bemutatása. Jótállás esetén a jótállásra kötelezett mindaddig nem mentesül kötelezettségei alól, amíg nem bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

 

10. ELÁLLÁSI JOG

  • INDOKOLÁS NÉLKÜLI ELÁLLÁS

Fogyasztói szerződések esetében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a alapján a fogyasztó a szerződéstől a termék átvételétől számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Utánvéttel feladott bármilyen küldeményt a Szolgáltató nem fogad el. A szolgáltató fogyasztói elállás esetén követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 

A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, illetve lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

 

  • SZERZŐDÉSSZEGÉS MIATT ELÁLLÁS VAGY FELMONDÁS

Ha a szerződésszegés következtében a jogosultnak a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, a szerződés teljesítésének megkezdéséig elállhat a szerződéstől, a szerződés teljesítésének megkezdése után pedig felmondhatja azt. A jogosult jognyilatkozata érvényességéhez köteles megjelölni az elállás vagy a felmondás okát, ha ez a jog több okból megilleti. A jogosult a megjelölt elállási vagy felmondási okról másikra térhet át.

Felek az elállást vagy felmondást tartalmazó nyilatkozatukat elektronikus úton küldik meg a másik fél részére, amit a másik fél elektronikus úton köteles az e-mail fiókba történő megérkezésétől számított 3 napon belül visszaigazolni. Amennyiben a másik fél az elállást vagy a felmondást tartalmazó nyilatkozatnak a megérkezését az e-mail fiókba történő megérkezéstől számított 3 napon belül nem igazolja vissza, úgy az elküldés napjától számított 10. (tizedik) napon a címzett által átvettnek kell tekinteni.

Amennyiben a Szolgáltató szerződésszegése okán a Vevő eláll a szerződéstől, a Felek kötelesek a vevői elállást vagy felmondást tartalmazó nyilatkozat Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 15 napon belül elszámolni egymással. 

Amennyiben a Vevő szerződésszegése okán a Szolgáltató eláll a szerződéstől a Felek kötelesek a Szolgáltatói elállást vagy felmondást tartalmazó nyilatkozat Vevő által történő kézhezvételétől számított 15 napon belül elszámolni egymással.

 

A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

A kellékszavatossági igénye alapján a Vevő választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A Szolgáltatónak vevői elállás, felmondás esetén nem áll módjában a termék Vevő részére történő kiszállításának díját visszatéríteni a Vevő részére. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik. Utánvéttel feladott bármilyen küldeményt a Szolgáltató nem fogad el.

Az elállási jog és a felmondási jog gyakorlása során a Vevő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási, illetve felmondási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vevő részéről.

 

11. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, PANASZKEZELÉS RENDJE

A Szolgáltató a vevői bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, valamint a Vevők tájékoztatására elektronikus ügyfélszolgálatot működtet, amelyet a Vevők az alábbi címeken érhetnek el:

Ügyfélszolgálati e-mail címe: info@ineedcoffee.hu

A Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, melyet elektronikus úton megküld a Vevőnek. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s azt elektronikus úton megküldi a Vevőnek. 

A fenti címen elektronikus úton megküldött panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A Szolgáltató a választ 1 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

12. ADATVÉDELEM

A Szolgáltató a Vevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vevő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Vevő adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el (lásd: Adatkezelési tájékoztató).

 

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Vevő bármely termék megrendelésével kijelenti, hogy a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeit, valamint Adatkezelési tájékoztatóját ismeri és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

A Szolgáltató kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget azért a kárért, amely a webáruházra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató nem felel az irányításán kívül eső események okán (vis maior) bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a weboldal használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információ továbbításának késedeleméből adódó, a számítógépes vírusok okozta, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, vagy egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

A webáruházban található összes adat, információ valamint a weboldal design-ja, felépítése a weboldalon található formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása szerzői jogi és egyéb jogszabályokba ütközhet. A weboldalon található anyagokat a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül senki nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, illetve egyéb módon kereskedelmi célból felhasználni.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A jelen ÁSZF valamely pontjának érvénytelensége nem hat ki az ÁSZF egészére, ilyen esetben az érvénytelen pont helyett a Felek a szerződés megkötésénél irányadó akaratuknak megfelelően fognak haladéktalanul az érvénytelen rész helyett érvényesen megállapodni.

Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony keretében felmerülő vitáikat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni. 

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.

 

2017. január 02.

MOCCA NEGRA Zrt.

Szolgáltató